Du är här

Billsbo - Åkerby

Billsbo – Åkerby; behandlingen sträcker sig genom 3 faser men det finns också möjlighet att göra kortare placeringar där målet är att återföra eleven till öppenvård på hemmaplan.

Vi använder oss av miljöterapeutiska arbetsmetoder i tre faser. Inslag vi har är skola, fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter, socialiseringsträning, träning i praktiska sysslor, gruppedagogiska inslag och individuella samtal.

Fas 1 - Inflytt och introduktion 

 Introduktion till en struktur i form av temaundervisning, individuella kartläggningssamtal, gruppedagogiska inslag etc. Motiverande samtal. 

Fas 2 - Etablering och behandling 

Träning i praktiska sysslor, social färdighetsträning, individuell anpassad undervisning, egen fritidsaktivitet, familjesamtal, reflekterande och utvecklingssamtal, hemresor.

Fas 3 - Hemsluss

Individuella samtal, social nätverkskarta, återfallsprevention. Förbredande för flytt och genomförande av flytt. Hantera ekonomi, hantera boendesituationen, planering av sysselsättning etc.

För de ungdomar som inte ska åter till hemkommunen sker en överflytt till Billsbos fas 3 där målet är eget självständigt boende och försörjning, eller vidare till familjehem.